Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / Patron szkoły
Czwartek - 30 czerwca 2022 Arnolda, Emiliany, Lucyny     "Przyjaźń podwaja radość, a o połowę zmniejsza przykrość". Francis Bacon - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka
portret
                        KALENDARIUM ŻYCIA I PROCESU BEATYFIKACYJNEGO                   bł.O. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO
 
             KALENDARIUM ŻYCIA
 • 18.05.1631 — przychodzi na świat w Podegrodziu
 • 1640 — rozpoczyna szkołę elementarną w Podegrodziu  
 • 1643 — przenosi się do szkoły w Nowym Sączu
 • 1646 — w maju wyjeżdża do szkoły w Jarosławiu, gdzie studiuje od połowy maja do końca lipca
 • 1646 — w sierpniu udaje się do Lwowa i stara się bezskutecznie o przyjęcie do kolegium jezuitów
 • 1649 — w kwietniu lub na początku maja udaje się do szkoły pijarów w Podolińcu
 • 1650 — w czerwcu udaje się do Lwowa i zostaje przyjęty w kolegium jezuitów
 • 1651 — udaje się do kolegium jezuitów w Rawie Mazowieckiej, gdzie kończy szkołę średnią i odbywa studia filozoficzne
 • 02.07.1654 — przyjmuje habit pijarski i rozpoczyna nowicjat w Podolińcu
 • 1655 — jest drugi rok w nowicjacie w Warszawie
 • 22.07.1656 — składa pierwsze śluby proste 1655-1656 — uczy się teologii przy Kolegium św. Antoniego Braci Mniejszych w Warszawie
 • 1658-1660 naucza retoryki w Podolińcu
 • 12.03.1661 — przyjmuje święcenia kapłańskie 1660-1662 — prowadzi wykłady retoryki w domu pijarów w Rzeszowie
 • 1663 — zostaje przeniesiony do domu w Warszawie, gdzie przez 4 lata sprawuje obowiązki nauczyciela, spowiednika i kaznodziei
 • 27.09.1667 - na polecenie przełożonego generalnego udaje się do Rzymu
 • 1668 — na polecenie przełożonego generalnego udaje się do Nikoisburga na Morawach
 • 1668 — w maju wyrusza z Nikoisburga do Warszawy
 • 1669 — w połowie września udaje się do rezydencji pijarów w Kazimierzu pod Krakowem
 • 1670 — w styczniu zostaje porwany w Kazimierzu przez przełożonego prowincjalnego i przewieziony do karceru, najpierw w Podolińcu a następnie w Prievidzy na Węgrzech
 • 22.03.1670 — zostaje zwolniony z Prievidzy
 • 02.04.1670 - wraca do Kazimierza i oddaje się pod opiekę biskupa
 • 1670 — ok. 26 sierpnia zatrzymuje się w pałacu biskupa
 • 11.12.1670—zostaje oficjalnie zwolniony przez o. Michała Krausa, wiceprowincjała w Polsce, ze ślubów prostych i z przysięgi wytrwania w zakonie pijarów
 • 1670 — po opuszczeniu pijarów rezyduje w Krakowie i prowadzi Bractwo Niepokalanego Poczęcia w Kazimierzu (przy kościele św. Jakuba).
 • 1671 — obejmuje funkcję kapelana w rodzinie Karskich w Luboczy, w diecezji poznańskiej
 • 1671 — we wrześniu przywdziewa w Luboczy biały habit
 • 30.09.1673 - przybywa do pustelni korabiewskiej, aby rozpocząć zakładanie nowego zakonu
 • 24.10.1673 - dekretem bp. S. Święcickiego zostaje założony pierwszy dom Zakonu Zgromadzenia Marianów
 • 22.11.1677 — obejmuje kościół Wieczerzy Pańskiej w Nowej Jerozolimie i zakłada drugi dom zakonny
 • 21.04.1679—bp S. Wierzbowski kanonicznie eryguje Zgromadzenie Księży Marianów
 • 1684 — w czerwcu zwołuje w Puszczy Korabiewskiej pierwszą kapitułę generalną
 • 1690 — udaje się do Rzymu w celu uzyskania aprobaty papieskiej dla mariańskiego instytutu, choruje i powraca do Polski nie osiągnąwszy celu
 • 1698 —jesienią wysyła do Rzymu o. Joachima Kozłowskiego w celu uzyskania aprobaty papieskiej dla mariańskiego instytutu
 • 15.10.1699 — obejmuje trzecią placówkę mariańską w Goźlinie
 • 21.09.1699 — uzyskuje aprobatę papieską przez agregację do Zakonu Braci Mniejszych pod Regułą Dziesięciu Cnót
 • 24.11.1699 — Innocenty XII wysyła list (breve) do nuncjusza apostolskiego w Polsce nakazujący mu przyjęcie ślubów uroczystych od marianów
 • 06.06.1701 — składa uroczyste śluby na ręce nuncjusza apostolskiego Franciszka Pignatellego w Warszawie
 • 05.07.1701 —przyjmuje profesję swoich współbraci w Wieczerniku w Górze
 • 17.09.1701 — w otoczeniu współbraci zasypia spokojnie w Panu w klasztorze przy Wieczerniku
 • ok. 1705 — o. Mansueto Leporini OFMRef pisze pierwszą biografię o. Stanisława Papczyńskiego, Życie Założyciela
 • 30.04.1751 — o. Kazimierz Wyszyński jako prokurator zgromadzenia udaje się do Rzymu i tam podejmuje pierwsze kroki zmierzające do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego o. Papczyńskiego. Nawiązuje kontakt z adwokatem Alegianim, który daje mu instrukcje, jak prowadzić proces; przygotowują też obaj projekt interrogatoriów i artykułów procesu
 • 1754 — o. Wyszyński pisze Życiorys o. Stanisława Papczyńskiego
 • 01.01.1767 — generał zakonu mariańskiego Jacek Wasilewski mianuje o. Ludwika Zapałkowicza prokuratorem do prowadzenia sprawy
 • 09.04.1767 — bp Teodor Czartoryski deleguje bp. Józefa Załuskiego do prowadzenia procesu, dając mu do pomocy dwóch sędziów i promotora fiskalnego
 • 10.06.1767 — w Warszawie I sesja Poznańskiego Informacyjnego Procesu Beatyfikacyjnego o. Stanisława od Jezusa Maryi Papczyńskiego
 • 26.09.1767 — następuje przerwanie procesu z powodu uwięzienia przez Moskali bp. Józefa Załuskiego, przewodniczącego trybunału
 • 01.01.1768 — nominacja nowego przewodniczącego trybunału Antoniego Okęckiego i kontynuacja procesu
 • 04.10.1769 — zakończenie procesu, przesłanie akt do kongregacji rzymskiej
 • 1772 — opracowanie przez adwokata Informatio i Summarium
 • 1775 — Animadversiones Fidei Promotoris (zarzuty Promotora Wiary)
 • 15.07.1775 — Kongregacja Rytów wydaje dekret aprobujący pisma o. Papczyńskiego
 • 1775 — odpowiedzi adwokata Alegiani na zarzuty Promotora Wiary, które jednak okazały się niewystarczające
 • 1952 — mianowanie postulatora przez Kapitułę Generalną Marianów
 • 1977 — opublikowanie w Rzymie nowego opracowania pt. Sta-nislai a lesu Maria Papczyński etc., Positio super intro-ductione causae
 • 23.11.1977 — opublikowanie Relatio et vota z posiedzenia konsultorów - historyków
 • 1990 — opublikowanie dodatkowych informacji i wyjaśnień pt. Informatio
 • 08.10.1990 — orzeczenie Kongregacji do Spraw Świętych dotyczące regularności prowadzonego w XVIII w. procesu
 • 22.01.1991 — opublikowanie Relatio et vota z zebrania konsultorów - teologów
 • 1991 — opublikowanie dodatkowych wyjaśnień Explicationes ad adnotationes Congressus Peculiaris super Yirtutibus dies 22 ianuarii habiti
 • 13.06.1992 — ogłoszenie Aktu heroiczności cnót Ojca Stanisława od Jezusa Maryi Papczyńskiego.
 • 13 09. 2003 Nadanie imienia O. St. Papczyńskiego Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Podegrodziu
 • 16.12. 2006 — Ojciec Święty Benedykt XVI upoważnił Kongregację Spraw Świętych do ogłoszenia dekretu o cudzie za przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów

   BEATYFIKACJA

  16 września 2007 o. Stanisław Papczyński został ogłoszony w Sanktuarium Maryjnym    w Licheniu nowym polskim błogosławionym. Formułę beatyfikacyjną odczytał  w języku łacińskim watykański Sekretarz Stanu, kardynał Tarcisio Betrone, który jako legat papieski przewodniczył licheńskim uroczystościom.                                                                                          W procesji z relikwiami błogosławionego szli rodzice sześcioletniego chłopca spod Ełku, którego uzdrowienie w łonie matki - po tym, jak lekarze uznali wcześniej płód za martwy - uznano za cud dokonany za wstawiennictwem o. Papczyńskiego.

 

          Zobacz także:      O.St.Papczyński          Marianie

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP